Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPrzelewy w wyciągach bankowych BGKEwidencja i rozliczanie nadpłat

Ewidencja i rozliczanie nadpłat

Sposób ewidencji i rozliczenia nadpłaty zależy od indywidulanych praktyk stosowanych przez Pośrednika Finansowego.

Przykładowe możliwości ewidencji i rozliczenia nadpłaty:

  1. Zwrot nadpłaconej kwoty do Ostatecznego Odbiorcy Ewidencja jako przepływ pozasprawozdawczy, pod odpowiednimi tytułami:

    • nadpłata od Odbiorcy – w przypadku transakcji przychodzącej,
    • zwrot nadpłaty do Odbiorcy – w przypadku transakcji wychodzącej
  2. Rozliczenie nadpłaty teraz na poczet kolejnych rat, zgodnie z harmonogramem spłat Ewidencja poprzez dodanie kolejnego (kolejnych) dowiązania na ekranie rozliczenia przelewu, uwzględniającego poprawną (przyszłą) datę oraz odpowiednią kwotę.

  3. Ewidencja i rozliczenie jako nadpłata od Odbiorcy na ekranie rozliczenia przelewu.

  4. Rozliczenie nadpłaty w przyszłości zgodnie z harmonogramem spłat, w dniu wymagalności raty Przyjęcie takiej praktyki wymaga modyfikacji wcześniej wprowadzonego przelewu, tj. w dniu wymagalności raty należy odszukać na liście przelewów daną transakcję, następnie rozpisać poprzez dodanie kolejnego dowiązania na ekranie rozliczenia przelewu, uwzględniając poprawną datę oraz odpowiednią kwotę oraz odpowiednio zmniejszyć kwotę nadpłaty. Do czasu rozliczenia całości nadpłaty, środki powinny być przechowywane na nieoprocentowanych rachunkach przepływowych.

W przypadku, gdy Ostateczny Odbiorca dokonuje nadpłaty w stosunku do harmonogramu spłat pożyczki i jednocześnie Pośrednik Finansowy nie podejmuje decyzji o zaksięgowaniu tej nadpłaty na poczet spłaty raty kapitału bądź odsetek od Jednostkowej Pożyczki, nadpłacone kwoty powinny zostać zwrócone Ostatecznemu Odbiorcy lub pozostawione na Rachunku Bankowym Zwrotów Jednostkowych Pożyczek do czasu podjęcia decyzji przez Pośrednika Finansowego o zaliczeniu nadpłaty na poczet spłaty raty kapitału bądź odsetek.

W przypadku, gdy Ostateczny Odbiorca dokonuje przelewu środków na poczet spłaty raty pożyczki przed terminem wynikającym z harmonogramu (przed datą zapadalności raty pożyczki), to nadpłacone w ten sposób kwoty mogą być pozostawione na Rachunku Bankowym Zwrotów Jednostkowych Pożyczek do czasu zapadalności raty pożyczki .

Rozliczanie nadpłat możliwe jest jedynie w okresach bieżących – bez możliwości dokonywania korekt struktury uprzednio zaewidencjonowanych i rozliczonych spłat kapitału oraz odsetek.

Więcej informacji

Rozpisanie przelewu na przepływy