Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWynagrodzenie BGKNaliczanie i wnioskowanie wynagrodzenia

Naliczanie i wnioskowanie wynagrodzenia

Sytuacja I – pierwsze naliczenie i brak wcześniejszych różnic

Jeśli jest to pierwsze naliczenie i nie ma wcześniejszych różnic - należy po weryfikacji wysokości naliczonego wynagrodzenia zawnioskować je.

W tym celu należy na ekranie Wynagrodzenie kwartalne kliknąć edytuj w wierszu naliczenia. Na ekranie wyświetli się formularz.

Następnie w polu "zawnioskowana" należy przełączyć wartość z "tick" na "tick" i zapisać naliczenie.

Ekran Wynagrodzenie kwartalne zostanie zaktualizowany o zatwierdzone naliczenie kwoty w górnej części ekranu (dla kwartału) oraz w dolnej części ekranu (dla całego działania).

Kwota zawnioskowanego naliczenia pojawi się w górnej części ekranu, w kolumnie "naliczone wynagrodzenie zawnioskowane" oraz "wnioskowane wynagrodzenie".

Wartość wynagrodzenia wnioskowanego również zostanie zaktualizowana na ekranie podsumowania działania w polu Wynagrodzenia kwartalne w działaniach.

Sytuacja II – pierwsze naliczenie, ale są wcześniejsze różnice

Dla sytuacji, w której naliczamy wynagrodzenie po raz pierwszy za dany kwartał, ale w poprzednich kwartałach powstały różnice pomiędzy wynagrodzeniem naliczonym, a zawnioskowanym.

W momencie wnioskowania wynagrodzenia za dany kwartał można uwzględnić tzw. górkę lub dołek (powstałą różnicę) z innych kwartałów.

W tym celu należy na ekranie Wynagrodzenie kwartalne kliknąć edytuj w wierszu naliczenia.

Na ekranie wyświetli się formularz. Następnie w polach "przeniesienie, podstawowe" lub/i "przeniesienie, oparte na wynikach" należy odpowiednio wprowadzić docelowe wartości przeniesień.

Znaki tzw. górek lub dołków (powstałych różnic):

  • Jeżeli na wynagrodzeniu jest NIEDOPŁATA (tj. płatnik powinien zapłacić dodatkowe środki) należy do przeniesienia wprowadzić wartość DODATNIĄ.

  • Jeżeli na wynagrodzeniu jest NADPŁATA (tj. płatnik powinien otrzymać zwrot środków) należy do przeniesienia wprowadzić wartość UJEMNĄ.

Następnie w polu "zawnioskowana" należy przełączyć wartości z "tick" na "tick" i zapisać naliczenie.

Ekran Wynagrodzenie kwartalne zostanie zaktualizowany o zatwierdzone naliczenie kwoty w górnej części ekranu (dla kwartału) oraz w dolnej części ekranu (dla całego działania).

Kwota zawnioskowanego naliczenia pojawi się w górnej części ekranu, w kolumnie "naliczone wynagrodzenie zawnioskowane", w kolumnie "przeniesienia wynagrodzenia zawnioskowanego" (ponieważ przeniesienie wykonaliśmy w ramach tego kwartału) oraz w kolumnie "wnioskowane wynagrodzenie".

Jeżeli przeniesiona została cała kwota różnic, wówczas w dolnej części ekranu, w kolumnie "bilans różnic i przeniesień" pojawią się zera - ponieważ różnice równe są przeniesieniom.

Sytuacja III – kolejne naliczenie w danym kwartale i brak wcześniejszych różnic

Dla sytuacji, w której naliczamy wynagrodzenie po raz kolejny za dany kwartał i nie występują różnice pomiędzy wynagrodzeniem naliczonym, a zawnioskowanym za poprzednie okresy.

W momencie wnioskowania wynagrodzenia za dany kwartał można uwzględnić tzw. górkę lub dołek (powstałą różnicę podczas ponownego naliczenia) z tego kwartału.

W tym celu należy na ekranie Wynagrodzenie kwartalne kliknąć edytuj w wierszu naliczenia.

Na ekranie wyświetli się formularz. Następnie w polach "przeniesienie, podstawowe" lub/i "przeniesienie, oparte na wynikach" należy odpowiednio wprowadzić docelowe wartości przeniesień.

Znaki tzw. górek lub dołków (powstałych różnic):

  • Jeżeli na wynagrodzeniu jest NIEDOPŁATA (tj. płatnik powinien zapłacić dodatkowe środki) należy do przeniesienia wprowadzić wartość DODATNIĄ.

  • Jeżeli na wynagrodzeniu jest NADPŁATA (tj. płatnik powinien otrzymać zwrot środków) należy do przeniesienia wprowadzić wartość UJEMNĄ.

Następnie w polu "zawnioskowana" należy przełączyć wartości z "tick" na "tick" i zapisać naliczenie.

Po powrocie do ekranu Wynagrodzenie kwartalne widoczne będą zaktualizowane o zatwierdzone naliczenie kwoty w górnej części ekranu (dla kwartału) oraz w dolnej części ekranu (dla całego działania).

Kwota zawnioskowanego naliczenia pojawi się w górnej części ekranu, w kolumnie "naliczone wynagrodzenie zawnioskowane", w kolumnie "przeniesienia wynagrodzenia zawnioskowanego" (ponieważ przeniesienie wykonane w ramach tego kwartału) oraz w kolumnie "wnioskowane wynagrodzenie".

Jeżeli przeniesiona została cała kwota różnic, wówczas w dolnej części ekranu, w kolumnie "bilans różnic i przeniesień" pojawią się zera – ponieważ różnice równe są przeniesieniom. naliczenia, z wartością zerową. Wartość ta ulega zmianie w momencie zawnioskowania wynagrodzenia. Aby przejść dalej należy kliknąć (całka) przy dodanym wierszu. Wyświetlony zostanie ekran podsumowania Wynagrodzenie kwartalne w działaniach.