Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówKorzystanie z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)

Korzystanie z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)

Baza SUDOP zawiera informacje o:

  1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
  2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
  3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Użytkownik ma możliwość zweryfikowania aktualnej informacji o udzielonej danemu Odbiorcy pomocy publicznej za pośrednictwem POIF co zostało omówione w rozdziale Wyświetlanie informacji o Pomocy Publicznej.

Dalsze szczegółowe informacje dot. źródeł informacji, prawidłowości oraz kompletności pozyskiwanych danych jak i informacje nt. ich charakteru znajdują się na stronie internetowej https://sudop.uokik.gov.pl.

Więcej informacji