Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikWyciągi bankowe PFMasowe importowanie przepływów (spłat)

Masowe importowanie przepływów (spłat)

Mechanizm pozwala na import spłat od Ostatecznych Odbiorców zaewidencjonowanych wyłącznie na Rachunku Bankowym Zwrotów Jednostkowych Pożyczek.

Aby zaimportować przepływy należy w pierwszej kolejności dodać odpowiedni wyciąg za dany miesiąc, oraz wprowadzić występujące w jego ramach przelewy.

Wzór pliku do importu należy pobrać z POIF z zakładki Pośrednik > Wyciągi tygodniowe > wzór importu przepływów.

Plik może zawierać dane dotyczące spłat kilku Umów Pożyczek. Należy pamiętać żeby dotyczyły one tej samej Umowy Operacyjnej, gdyż transakcje importowane są w ramach konkretnego (tego samego) NRB.

Każdorazowo należy upewnić się czy przygotowywany plik jest aktualny pod względem merytoryki kolumn z plikiem umieszczonym w aplikacji.

Dane w kolumnach, należy uzupełnić zgodnie z poniższym:

  • Iban kontrahenta – zawsze tożsamy z tym na przelewie
  • data księgowania - zawsze tożsama z tą na przelewie
  • kwota przelewu - zawsze tożsama z tą na przelewie
  • umowa z OO - pole do uzupełnienia (właściwy dla danego przepływu numer Umowy)
  • data przepływu – to data do modyfikacji (nie zawsze będzie tożsama z datą księgowania przelewu) np. w przypadku rozliczania nadpłat: przelew został zaksięgowany 2018-09-26 jako nadpłata, ale kapitał, odsetki itd. należy rozliczyć np. z datą 2018-09-30. Data, która wskazują Państwo na ekranie rozliczania przelewu (data dowiązania).
  • Kapitał od Pożyczki (PF+FF), Odsetki umowne od Pożyczki (PF+FF), Odsetki za opóźnienie w spłacie (PF+FF), Nadpłata od Odbiorcy (PF+FF) itd. – kwotę przelewu należy uzupełnić pod odpowiednimi tytułami

W celu zaimportowania przepływów należy wyświetlić listę wyciągów tygodniowych klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Pośrednik > Wyciągi tygodniowe.

Przed zaimportowaniem przepływów należy zweryfikować tydzień podany w kolumnie tydzień roku oraz okres od… do… z zakresem dat przepływów w importowanym pliku.

Import można przeprowadzić korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  1. Wybierając przycisk importuj przepływy, który znajduje się obok wybranego wyciągu tygodniowego, w ramach, którego chcemy zaimportować przepływy.
  2. Wchodząc na podsumowanie informacji o danym wyciągu tygodniowym, za pomocą przycisku importuj przepływy, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Na ekranie wyświetli się pole format zapisu danych, gdzie z listy rozwijalnej należy wybrać OO do PF według udziału pari passu [XLS]. Należy mieć na uwadze, importowany plik musi zostać przygotowany na wzorze pobranym z POIF przez opcję Wzór pliku do importu).

Następnie należy załączyć odpowiedni plik klikając w Wybierz plik.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.

Po masowym zaimportowaniu przepływów, należy sprawdzić czy procent rozliczenia wszystkich przelewów wynosi 100.