Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiImportowanie danych

Importowanie danych

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia do programu zarówno jednostkowego wpisu, jak i dodania wielu wpisów jednocześnie korzystając z przycisku importuj.

Aby wprowadzić wiele wpisów jednocześnie należy uprzednio przygotować plik we właściwym formacie uzupełniając go o wymagane informacje.

Istnieje możliwość pobrania z POIF przykładowego pliku do importu. W tym celu należy wybrać przycisk importuj, a następnie Wzór pliku do importu.

W celu wprowadzenia przelewów bankowych (transakcji) można skorzystać z pliku w formacie, który oferuje właściwa instytucja finansowa.

Uzupełniony plik należy załączyć klikając przycisk importuj a następnie należy wybrać Importowanie pliku.

Na ekranie wyświetli się pole format zapisu danych, gdzie z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni. Należy mieć na uwadze, że format zapisu danych należy wybrać tylko, gdy importowany plik pochodzi z zewnętrznej instytucji (nie jest pobrany z POIF przez opcję Wzór pliku do importu). W przypadku braku możliwości wyboru odpowiedniego formatu w POIF należy skontaktować się z administratorem.

Następnie należy załączyć odpowiedni plik klikając w Wybierz plik.

Na tym etapie można przerwać daną czynność wybierając przycisk anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas wprowadzone dane nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.

Po prawidłowo przeprowadzonej operacji wyświetli się komunikat Import został zakończony sukcesem. Efektu importu będzie widoczny po wejściu w wybraną przestrzeń.

Jeśli plik nie jest sporządzony prawidłowo na ekranie pojawi się komunikat informujący o ilości błędnych rekordów oraz formularz z opcją ręcznego wprowadzenia prawidłowych danych w rekordach, które wymagają poprawy.